මුද්‍රණය
ලියන ලද්දේ Department of Samurdhi Development   
There are no translations available.


සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි කාර්යක්ෂමතා කඩයිම් විභාගය-2020

ප්‍රතිඵල

Samurdhi Development Officer's Efficiency Bar Examination (EB1)- 2020

Results

 

** EB Results Notice **

 Colombo

 Gampaha

 Kalutara

 Galle

 Hambanthota

 Matara

 Rathnapura

 Kegalle

 Kandy

 Mathale

 N-Eliya

 Kurunegala

 Puttalama

 Badulla

 Monaragala

 Anuradhapura

 Polonnaruwa

 Ampara

 Trinco

 Vavuniya

 Batticaloa

 Jafna

 Mulative

 Mannar

 Killinochchi

 HeadOffice